Tag Archives: TC

αὐτοῦ versus ἑαυτοῦ in Luke’s Gospel

I am now fully annoyed by the recurring variant in the gospel of Luke between αὐτοῦ and ἑαυτοῦ.  The UBS and RP texts alternate sides back and forth.

The latest is Luke 15:5, ἐπὶ τοὺς ὤμους ἑαυτοῦ (BYZ) or ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ (UBS).  He places it upon his shoulders.  The KJV does not render this “his OWN shoulders” as do some recent translations of the BYZ text.  There is no real reason to.

15:26 πατέρα ἑαυτοῦ v. πατέρα αὐτοῦ (BYZ)
Again, there is no reason to render this “his OWN father.”

14:27 σταυρὸν ἑαυτοῦ (UBS) v. σταυρὸν αὐτοῦ (BYZ)
His OWN cross v his cross, this one may be meaningful.

15:20 πατέρα ἑαυτοῦ (UBS) vs πατέρα αὐτοῦ (BYZ)

Complicating this, and perhaps explaining the rise of this, is the contraction of ἑαυτοῦ which is αὑτοῦ. Note the rough breathing mark, which is the only thing that distinguishes it from αὐτοῦ.  The early papyri and uncials may not show this, so they could read either way.

Jude Verse 19

One of the more significant Greek textual variants in the Epistle of Jude is between the Textus Receptus underlying the KJV, versus most other Greek New Testament editions. The KJV says those who separate themselves, and the newer translations say something like those who cause divisions.

Jd 19a txt αποδιοριζοντες ?⁷² ℵ A B K L P Ψ 049 056 0142 0316 18 33 35c 81 93 307 442 665 1241 1739* 1852 2344 latt cop syr arm Cyr Did PsOec TR-Steph Eras Scriv-1887 TG TH WH AT VS HF BG RP TW SBL NA28 αποδιοριζοντες εαυτους C 5 6 35* 323 621 915 1243 1611 1739c 2298 2805 geo TR-Scriv-1894 Col. Beza Elz. ‖ hiant ?⁷⁸ 0251

It is perplexing to me why King James Onlyists like Stephanus’ 1550 TR text, when that is not the text followed by the KJV. Scrivener made his 1894 edition of the Greek New Testament precisely to show the Greek text underlying the KJV.

Greek Definite Article

Acts 8:5

Here is a Greek textual variant that should demonstrate to beginners in NT Greek that maybe they don’t know how to interpret the definite article.

The Textus Receptus and the Robinson-Pierpont Greek texts both read εις πολιν της Σαμαρειας, without the definite article την present before πολιν, “city.”  Here are some translations from the Textus Receptus:

KJV

Then Philip went down to the city of Samaria, and preached Christ unto them.

NKJV

Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them.

MEV

Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them.

 

The UBS / NA text reads, εις την πολιν της Σαμαρειας, with the definite article την present before “city.”

Here are some translations reputedly from the UBS text:

NIV, TNIV

Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there.

RSV

Philip went down to a city of Samaria, and proclaimed to them the Christ.

HCSB

Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah to them.

CEB

Philip went down to a city in Samaria and began to preach Christ to them.

CJB

Now Philip went down to a city in Shomron and was proclaiming the Messiah to them;

NABRE

Thus Philip went down to [the] city of Samaria and proclaimed the Messiah to them.

NASB

Philip went down to the city of Samaria and began proclaiming Christ to them.

ESV

Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ.

NRSV

Philip went down to the city of Samaria and proclaimed the Messiah to them.

GNT

Philip went to the principal city in Samaria and preached the Messiah to the people there.

MOUNCE

Philip went down to the main city of Samaria and began proclaiming to them the Christ.

NET

Philip went down to the main city of Samaria and began proclaiming the Christ to them.

πολις της Σαμαρειας, for the city of Samaria had been utterly destroyed by Hyrcanus, and the city built by Herod on its site was called Σεβαστη, that is, Augusta, in honour of Augustus. Samaria comprised the tract of country formerly occupied by the tribes of Ephraim and Manasseh, west of Jordan, lying between Judea and Galilee, beginning, says Josephus, at Ginea in the great plain, and ending at the toparchy of Acrabateni.

The manuscripts:
txt πολιν C D E H P Ψ 049 056 33 1611 1739 1891 cop-sa,bo,meg chrys TR RP την πολιν ?⁷⁴ ℵ A B 1175 SBL [NA28] {C} lac ?⁴⁵ L

 

 

Victor of Antioch on Mark 16 vv. 9-20

Victor of Antioch (5th century) in his commentary on the gospel of Mark admits that the verses 16:9-20 “do not appear in the existing Gospel with most copies.”  But he says that the better Palestinian copies included it, and he and others added together what material was in the Palestinian gospel about the Resurrection, to the other copies.  This comment appears in many minuscules.  [Note that Victor is not saying “Egyptian manuscripts” lack the Longer Ending of Mark.  He is ‘of Antioch.’]

Victor of Antioch‘s pertinent Greek text from Cramer’s Catena Vol. 1:

Εἰ δὲ καὶ τὸ,”αναστὰς δὲ πρωῒ” μετὰ τὰ ἐπιφερόμενα παρὰ πλείστοις ἀντιγράφοις οὐ κεῖνται ἐν τῷ παρόντι Εὐαγγελίῳ, ὡς νόθα νομίσαντες αὐτὰ εἶναι, ἀλλ’ ἡμεις ἐξ ἀκριβῶν ἀντιγράφων ἐν πλείστοις εὑρόντες αὐτὰ, καὶ κατὰ τὸ Παλαιστιναῖον Εὐαγγέλιον, ὡς ἔχει ἡ ἀλήθεια Μάρκου, συντεθείκαμεν καὶ τὴν ἐν αὐτῷ ἐπιφερομένην δεσποτικὴν ἀνάστασιν, μετὰ τὸ “ἐφοβοῦντο γὰρ,” τουτέστιν ἀπὸ τοῦ “αναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου” καὶ καθ’ ἑξῆς, μέχρι τοῦ “διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων.  Ἀμήν.”

Translation:

‘But even if the words “And having risen early” along with the words following, do not appear in the existing Gospel with most copies, as they are considered spurious, we however, having found them in most of the accurate copies, and in accordance with the Palestinian Gospel, exactly how the truth of Mark is, have added together also that in it, that follows the Master’s resurrection- after the words “for they were afraid,” that is, from “And having risen early on the first day of the week” and so on, up to the words “by the signs accompanying.  Amen.” ‘

You can download the PDF Gospel of Mark of mine from which I cut and pasted the above.

Papyrus 64/67 Readings in Matthew

The oldest Greek manuscript we have of any significant part of the Gospel of Matthew is probably Papyrus 64/67 (?⁶⁴). Regarding Papyrus 64, there are 7 places where the Byzantine Robinson-Pierpont (RP) text and/or the Textus Receptus (TR) disagree with the Critical Text (CT), and where P64 is also extant:

5:20, CT and P64 read υμων η δικαιοσυνη, RP has η δικαιοσυνη υμων

5:22, CT and P64 read αυτου, RP reads αυτου εικη

5:25, CT and P64 read ο κριτης, RP reads ο κριτης σε παραδω

5:27, CT and P64 and RP read ερρεθη, TR reads ερρεθη τοις αρξαιοις (difference between TR and Robinson-Pierpont)

26:8, CT and P64 read μαθηται, RP reads μαθηται αυτου

26:22, CT reads εις εκαστος, RP reads εκαστος αυτων, but P64 omits both of these

26:23, CT and P64 read μετ εμου την χειρα εν τω τρυβλιω, RP reads μετ εμου εν τω τρυβλιω την χειρα

So, P64 agrees with CT 5 out of 7, agrees with CT and RP against TR 1 out of 7, and against both CT and RP 1 out of 7.

The only really significant variant is 5:22. CT and P64 say “angry with his brother,” and RP text says “angry with his brother without a cause”

5:27, CT and P64 and RP say “You have heard that it was said,” and TR says, “You have heard that it was said to the people long ago.”

26:22, CT says, “they began each one to say to him; RP says “they began each one of them to say to him,’ and P64 says “they began to say.”

Accidental Scribal Addition

An Accidental Scribal Addition in DRP translation of Revelation

I finished translating the Apocalypse of John in April, 2006.  And now in August 2016, as I am making my TR and RP editions, I discovered a scribal error on my part.  In Rev. 16:11, I wrote in English “they reviled the name of the God of heaven.”  But the Greek only says ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ, they reviled the God of heaven.  So, I made a scribal addition of the words “the name of.”  Even though my exemplar had the correct text.  Why did I accidentally do this?  Because two verses prior, the same word ἐβλασφήμησαν was followed by τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ, “they reviled the name of God,” and I was familiar with that phrase from just having translated that verse.  See immediately below my translation as it stood from April 2006 to August 2016.

16:9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν.
⁹And the people were burned a very bad burn, and they reviled the name of God, the one having authority over these plagues; yet they did not repent to give him glory.

16:11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν.
¹¹and they reviled the name of the God of heaven, because of their pains and because of their ulcers, yet they did not repent of their works.

I looked in Hoskier’s apparatus to find out if any ancient scribes made the same mistake which I did, and lo, two of them did indeed make the same addition.

The minuscule 1957 reads in v. 11, ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ, an exact duplication of the previous phrase in v. 9, even without the τοῦ οὐρανοῦ of v. 11.

The Philoxenian Syriac in v. 11 reads ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ.  My translation was an exact translation of the Philoxenian Syriac, without my knowledge or intent.

So, when you see the UBS Textual Commentary on the Greek New Testament speculate that a phrase found in the BYZ text but not found in the UBS text, and they say it was added because of scribal familiarity with that phrase a couple verses prior, I can personally attest how that can and does happen.

Greek Cursive Ligatures

Quick-Reference Greek Ligature Guide

Many of us read printed editions or transcriptions of New Testament Greek frequently. But unless you are collating or reading minuscules often, you can forget the “ligatures” used in cursive manuscripts. Ligatures are the shorthand mergings or combinations of Greek letters that are found in cursive minuscule Greek manuscripts. I myself was reading minuscules often in the early 2000’s, but then after I stopped doing that, I have been forgetting the ligatures. So I use this guide myself when reading minuscules.

Here I offer free download of a quick-reference Greek ligature guide in PDF.  It has two narrow columns. So narrow, that you can make it a sliver on one side of your screen or monitor, and still have plenty of room for your mains documents. The first column is the more familiar form of a Greek letter or number, and on the right of that, a column showing various ligatures for that letter alone or ligatures for combinations of letters that start with that letter. It mostly uses Dr. Vernon Kooy’s character set, but also some others. I know that this will be useful to people in this group. The download is free, but you can also order a printed and bound edition from Lulu. Also, if someone has made a font or knows of a font that includes one or more ligatures than I have included in this document, please let me know, and I will add it to the document.

Please share this post about the Quick-Reference Greek Ligature Guide.

Textual Variant Revelation 11:10

In Revelation 11:10, the Byzantine text says people will “give gifts” to each other, whereas the TR and NA28 says they will “send gifts.”  Which turns out to be the more accurate prediction of gifting in the future?

Revelation 11:10- txt πέμψουσιν ℵ² A C ƒ052 922 1006 1841 2040 2053txt vg it-gig Tyc1,3 Prim Ps-Ambr syriac coptic-bohairic arab TR SBL NA28 {\} πεμπουσιν ℵ* P coptic-sahidic arm2,3,4 Tyc2 Beat πεμψωσιν 2329 π̣[εμψου]σιν ?⁴⁷ ‖ π̣[εμψουσιν] ?¹¹⁵  πεμπειν 2053com  δώσουσιν 046 1828 eth RP hiat 051 2050 2062.  Both Papyrus 47 and Papyrus 115 read words that start with π, so they are some form of the word “send.” To download my document that contains this:  http://bibletranslation.ws/trans/revwgrk.pdf